Search form

Márɨko 3:16

16Ba ịrị ꞌyị ga bɨ gelé yée sokó doa gbre ní. Simúna, wo bɨ Yésụ íꞌbí ngíti ịrị zɨ́a, “Pétero” ní,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index