Search form

Márɨko 3:17

17nda Yakóbo e kɨ́ lúnduné Yiwáni, owụ́ ꞌbɨ Zebedị́ya e. Née yée ga bɨ kóo Yésụ ịfị́ ịrịyé kɨ́dí, “Owụ́ Rará e” ní,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index