Search form

Márɨko 3:18

18Nda Andiríya, Phị́lịpo, Batilimáyo, Matáyo, Tóma, Yakóbo wotị́ Alafáyo, Tadéyo, Simúna Zíloto ,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index