Search form

Márɨko 3:2

2Zɨ́ ngíti géyị Farụsáyo e ndị́sịyé lúrú bi togụ́ Yésụ yéme sị́lị́ oꞌdo née go sɨmɨ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro yá, zɨ́ye íꞌbí ngbángá a zɨ́ mɨngburoko ꞌyị e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index