Search form

Márɨko 3:26

26Togụ́ Satána ndịsị nda go méngị okó akpa kɨ́ ꞌyị ené e ní, nɨyí nda ndị́sị méngị moko ené káa be ꞌdi? Rokoꞌbụ a nɨ ụ́kụ́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index