Search form

Márɨko 3:27

27ꞌYị utúasá ólụ́ ꞌdị́cị́ ꞌbɨ mongụ́ ngére, ngáka éyị́ ené e wá, ꞌbúó togụ́ odóụtụ ngére née kí, nɨ nda fú ngáka éyị́ ené e gɨ ꞌdị́cị́ ndéré kɨ́e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index