Search form

Márɨko 3:28

28“Máúku zɨ́se maꞌdíi, Lomo nɨ ótoómo mɨlúyú ledre ꞌbɨ ꞌyị e, kɨ́ ledre ga bɨ ndịsịnɨ́ úku sínyi yée ní mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index