Search form

Márɨko 3:32

32Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga bɨ gbaá cigí Yésụ ní úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, mbágáyị kɨ́ lúnduyị́ e nɨyí ndólo yị́ị sága ꞌdáa.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index