Search form

Márɨko 3:4

4Zɨ́ Yésụ ndúꞌyú Farụsáyo ga gére ní, “Ledre be ꞌdi nɨ mɨútúásá do méngị a sɨmɨ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro. Méngị bɨlámá ledre káa zɨ́ sáká ꞌyị? Togụ́ méngị bɨsinyí ledre káa zɨ́ úfu ꞌyị?” Ukulugunɨ́ ledre mbá wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index