Search form

Márɨko 3:5

5Zɨ́a lúrú yée, zɨ́ bi sínyíne roa, zɨ́a ídíne kpá kɨ́ mongụ́ sómụ́ ledre, gɨ zɨ́a bɨ doyé orụ mɨórụ ní. Zɨ́a úku ledre zɨ́ oꞌdo née kɨ́dí, “ꞌDózo sị́lị́yị née mu mbị́.” Zɨ́a ꞌdózo a, zɨ́ sị́lị́a ndáꞌbaógụné bɨlámáne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index