Search form

Márɨko 3:6

6Zɨ́ Farụsáyo ga gére née ị́nyịyé, ndéréye kótrụ royé kɨ́ mɨngburoko ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Eróde e ní yéme mɨsómụ́ ledre gɨ ro úfu Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index