Search form

Márɨko 4

Muruwayi gɨ ro kúfú

(Lúrú kpá Matáyo 13:1-9, Lúka 8:4-8)

1Sɨmɨ ngíti sịndị́ kadra zɨ́ Yésụ kpá ndéréne ndị́sị ꞌdódo ledre zɨ́ ꞌyị e do gbúṛóngó mɨkavu Galiláya. Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e yóko royé cigí a gbaá. Zɨ́a ékị́ ndị́sịné sɨmɨ kuṛúngba ndị́sị ꞌdódokása ledre zɨ́ye.

2ꞌDódo tụ́ꞌdụ́ ledre e zɨ́ye sɨmɨ muruwayi kɨ́dí, 3“Úwúsé aka ledre ba, ngíti oꞌdo nderé kóo óyụ kúfú ené. 4Sɨmɨ bɨ ndịsị óyụ kúfú ní, zɨ́ ngíti géyị útúye do mɨsiꞌdi, zɨ́ solụ́ e ógụyé lágá yée. 5Ngíti géyị utúnɨ́ ꞌbɨ eyé do gbụ́gbụ́rụ́ kɨ́ꞌdí bɨ káṇgá ndaá ꞌbeꞌbeꞌde ore wá ní. Zɨ́ye ụ́tụyé ꞌdiya gɨ zɨ́a cíyíye olụ́ ené sɨmɨ káṇgá mbị́ wá. 6Sɨmɨ bɨ bɨrará kadra suwu kɨ́ngaya ní, zɨ́ye áꞌdáye gɨ zɨ́a cíyíye ndaá sɨmɨ káṇgá mbị́ wá, zɨ́ye gágáye rúfú. 7Ngíti géyị kúfú utú ꞌbɨ ené do bɨ kɨ́ kị́nị e doné ní. Sɨmɨ bɨ ụtụ ní, ngboró yeme roné wá gɨ zɨ́a kị́nị olụ́ịndị́ yị́ ené nda ꞌdụ́tụ bi ngbóró gɨ zɨ́a mbá. 8Ngíti a utú ꞌbɨ ené sɨmɨ ngomụ káṇgá, zɨ́a ánáne bɨlámáne kɨ́ngaya. Gɨ sɨmɨ ngíti bi mị́ngị́ yáká owo kongụ kị́éꞌdo doa sokó, gɨ sɨmɨ ngíti a ꞌbɨ ené kongụ ota. Zɨ́a ówo gɨ sɨmɨ ngíti a kongụ ịnyị.”

9Zɨ́ Yésụ úku ledre kɨ́dí, “ꞌYị bɨ mbílía uwú ledre bú ní, idí úwú ledre née.”

10Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨ nda go ngúcuné ní, zɨ́ ꞌyịmɨkása ené e kɨ́ ngíti géyị ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, ledre ꞌbɨé gɨ sɨmɨ muruwayi gána ní káa be ꞌdi?”

11Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Mááyí ba go ꞌdódo a zɨ́se. Togụ́ zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e yá, mááyí ꞌdódo a zɨ́ye sɨmɨ muruwayi, 12gɨ ro

“ ‘nɨyí lúrú éyị́ ga bɨ mándị́sị méngị yée ní, utúasá esé ówoyéme a wá,

zɨ́ye ndị́sịyé úwú ledre ga bɨ mááyí ndị́sị úku yée ní utúasá ené ólụ́ sɨmɨ dosé wá

Idí oyóloꞌbónɨ́ mɨsómụ́ ledre eyé ba bo, káa bɨ Lomo otoomo mɨlúyú ledre eyé go.’-  ”

13Zɨ́a kpá úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ówosé esé ini ledre gɨ sɨmɨ muruwayi née fú lá wá? Ásé nda ówoyéme ngíti géyị muruwayi ga bɨ mááyí úku yée ní káa be ꞌdi? 14Kúrú Lomo nɨ káa zɨ́ kúfú bɨ ndịsịnɨ́ óyụ a yáká ní. 15Ngíti géyị ꞌyị e nɨyí ꞌbɨ eyé káa zɨ́ kúfú bɨ utú do mɨsiꞌdi ní. Nɨyí úwú kúrú Lomo ꞌdiya, luꞌbú kpá wá, geré zɨ́ Satána ógụné ꞌdíꞌbióyó a gɨ sɨmɨyé. 16Ngíti géyị ꞌyị e nɨyí ꞌbɨ eyé káa zɨ́ landa ní. Nɨyí úwú kúrú Lomo zɨ́ye ídíye ꞌdiya kɨ́ rokinyi. 17Nda gɨ zɨ́a bɨ cíyí ledre maꞌdáa ndaá sɨmɨyé wá ní, geré zɨ́ye ótoómo a gɨ zɨ́ ꞌdoꞌdó bɨ ndiki yée go ní. 18Ngíti géyị nɨyí ꞌbɨ eyé káa zɨ́ kúfú bɨ utú dongará kị́nị ní, 19nda gɨ zɨ́ sómụ́ ledre éyị́ ga bɨ ꞌbɨ sága, zɨ́ye ndị́sịyé óto ꞌbúye kɨ́ngaya ní, zɨ́ ꞌbú ledre ꞌbɨ Lomo nda ụ́kụ́ne gɨ doyé, utúasánɨ́ eyé lolụ áná bɨlámá mɨánáye wá. 20Ngíti géyị ꞌyị e nɨyí ꞌbɨ eyé káa zɨ́ ngomụ káṇgá ní. Sɨmɨ bɨ úwú kúrú Lomo ní, zɨ́ye ṇgúṇgu a, zɨ́ sómụ́ ledre eyé óyólóꞌbó roné bɨlámáne, zɨ́ye ꞌdíꞌbi a, zɨ́ye ndị́sịyé méngị ledre ga bɨ Lomo ili ní, zɨ́ mɨméngị ledre eyé ídíne bɨlámáne káa zɨ́ kúfú bɨ anáogụ kongụ kị́éꞌdo doa sokó (30), kongụ ota (60) nda kɨ́ yée ga bɨ anáogụnɨ́ kongụ ịnyị (100) ní.”

Muruwayi gɨ ro bimɨóṇgó

(Lúrú kpá Lúka 8:16-18)

21Zɨ́ Yésụ kpá úku ngíti ledre zɨ́ye kɨ́dí, “ꞌYị ụndụoto phoꞌdụ bú ꞌdị́cị́ kacɨ́ne, zɨ́a lóꞌbụꞌdụ́tụ a sị́ pheṛé, togụ́ sị́ ṛangba? Nɨ óto phoꞌdụ née do nyárá bi. 22Gɨ ro zɨ́ éyị́ ga bɨ sɨmɨ mɨtụlụrụ ní, ídíye mbá do nyárá bi. Gba ledre ga bɨ nɨyí mɨótoécịyé ní do ówo yée mbá. 23ꞌYị bɨ mbílía úwú ledre bú ní, idí úwú ledre née.”

24Zɨ́a kpá úku ledre kɨ́dí, “Ídísé óto ledre ga bɨ úwúsé yée née sɨmɨ dosé. Mɨsiꞌdi bɨ ndị́sịsé méngị ꞌyị e kɨ́e ní, nɨ ídí kpá ne mɨsiꞌdi bɨ do méngịsé e kɨ́e nda za kɨ́ngaya ní. 25ꞌYị bɨ nɨ kɨ́ éyị́ e zɨ́ne ní, nɨyí íꞌbí yata a zɨ́a nda za kɨ́ngaya. ꞌYị máa wo bɨ ngárá éyị́ eyenɨ́ zɨ́a wá ní, abú wo bɨ zɨ́a cúkuꞌdée née nɨyí ꞌdíꞌbióyó a gɨ zɨ́a kpụ́rụ́ ꞌdáꞌba.”

Ngíti muruwayi gɨ ro kúfú

26Zɨ́ Yésụ úku ngíti muruwayi kɨ́dí, “Ledre gɨ ro ꞌbe ꞌbɨ Lomo káa zɨ́ ꞌyị bɨ oyụ kúfú yáká ní. 27Kɨ́ kadra kɨ́ ndụlụ mbá togụ́ nɨ ꞌdúꞌdu togụ́ nɨ mbú dilá yá, kúfú ga bɨ oyụ yée ní nɨyí ụ́tụ zɨ́ye ngbóróye abú owo wá. 28Káṇgá ndịsị íꞌbí éyị́ mɨánu zɨ́ye lá dụụ́ ne, zɨ́ye ngbóróye kɨ́e, aka kókó sịndị́ye, nda gɨrí zɨ́ye ngbóróye, zɨ́ye gbóṛụ́ye, nda geré go mɨánáye. 29Nda sɨmɨ bɨ kére nɨ go nzíyiné gɨ ro óṇgó a ní, zɨ́a nda tónóne óṇgo a.”

Muruwayi gɨ ro kúfú musɨtáda

(Lúrú kpá Matáyo 13:31,32, Lúka 13:18,19)

30Zɨ́ Yésụ kpá úku ngíti muruwayi zɨ́ye kɨ́dí, “Mááyí ótoásá ledre gɨ ro ꞌbe ꞌbɨ Lomo ꞌdáa ní kɨ́ ꞌdi? Muruwayi bɨ nɨ útúásá kɨ́e ní wo be ꞌdi? 31Nɨ káa zɨ́ kúfú musɨtáda ní. Gɨ zɨ́a nɨ kúfú bɨ nɨ nzéré kɨ́ngaya ní. 32Abú kúfú kágá née nɨ nzéré kenée ndotó, togụ́ ꞌdịyị́nɨ́ go yáká ụtụ go yá, zɨ́a ngbóró rómoné do ngíti géyị éyị́ ga bɨ yáká ore ní mbá. Nɨ rásá tụ́ꞌdụ́, zɨ́ solụ́ e ndị́sị ụ́bụ́ ꞌbe ꞌbɨ eyé komoa.”

33Yésụ ndịsị kóo ꞌdódo ledre zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ muruwayi. Mengị kenée gɨ do bɨ zɨ́ye ówoꞌdíꞌbi ini ledre gɨ sɨmɨyé. 34Kacɨ́ kadra e mbá, togụ́ Yésụ nɨ go ndị́sị ꞌdódo ledre yá, zɨ́a ndị́sịné ꞌdódo ngíti géyị ledre e sɨmɨ muruwayi. Sɨmɨ bɨ lurú go tɨ́ lá céré yée kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e ní, zɨ́a ị́nyịné úkuógụ ledre gɨ sɨmɨ muruwayi ga gére née mbá zɨ́ye.

Yésụ ụcụomo mongụ́ síli kɨ́ ílí

(Lúrú kpá Matáyo 8:23-27, Lúka 8:22-25)

35Nda kɨ́ tagá a née ní, zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí, “ꞌDogụzé aka bi mu sága gɨ ꞌdí keṛị́.” 36Zɨ́ye ị́nyịyé ótoómo tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga bɨ yokonɨ́ royé née ore, zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ékị́lódụ́ kacɨ́ a sɨmɨ owụ́ kuṛúngba bɨ gáa ndịsị sɨmɨ a ní, zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e ékị́ ꞌbɨ eyé sɨmɨ ngíti géyị kuṛúngba e yóó, zɨ́ye ndéréókpóye. 37Zɨ́ mongụ́ síli ógụné kpịkpịkpịkpị, zɨ́a ndị́sịné ílíógụ iní sɨmɨ kuṛúngba bɨ Yésụ nɨ sɨmɨ a ní, gbuwa gbuwa gbuwa, ngítí kuṛúngba nda kɨ́ ꞌdúcu go cúkuꞌdée.

38Yésụ, nɨ mɨꞌdúꞌduné, kɨ́ doné gá do éyị́ ꞌdága. Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga ba ị́nyịyé úru wo, kɨ́dí, “Áko, ꞌYị ꞌdódo ledre, sómụ́ eyị́ ledre umbu bɨ azé go úyu a, ba wá?”

39Zɨ́a ị́nyịógụné, úku ledre zɨ́ síli kpá kɨ́ kụ́ṛụ́mụ iní kɨ́dí, “Ídí tóro tí.” Zɨ́ síli tóroné tí, zɨ́ mongụ́ gboṛụ bi bɨ gáa ba ídíne sií.

40Zɨ́ Yésụ óyó komoné úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Áyi, érésé ngịrị gɨ zɨ́ ꞌdi? Ṇgúṇgusé aka esé ledremá fú lá wá?”

41Zɨ́ ngịrị ledre bɨ Yésụ mengị née ólụ́ne royé gbála, zɨ́ye tónóye úku ledre dengbị́ye kɨ́dí, “Bɨ káa lárá ꞌyị ꞌdi, bɨ síli kɨ́ kụ́ṛụ́mụ iní uwúnɨ́ ledre ené gba ye ní?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index