Search form

Márɨko 4:10

10Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨ nda go ngúcuné ní, zɨ́ ꞌyịmɨkása ené e kɨ́ ngíti géyị ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, ledre ꞌbɨé gɨ sɨmɨ muruwayi gána ní káa be ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index