Search form

Márɨko 4:12

12gɨ ro

“ ‘nɨyí lúrú éyị́ ga bɨ mándị́sị méngị yée ní, utúasá esé ówoyéme a wá,

zɨ́ye ndị́sịyé úwú ledre ga bɨ mááyí ndị́sị úku yée ní utúasá ené ólụ́ sɨmɨ dosé wá

Idí oyóloꞌbónɨ́ mɨsómụ́ ledre eyé ba bo, káa bɨ Lomo otoomo mɨlúyú ledre eyé go.’  ”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index