Search form

Márɨko 4:13

13Zɨ́a kpá úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ówosé esé ini ledre gɨ sɨmɨ muruwayi née fú lá wá? Ásé nda ówoyéme ngíti géyị muruwayi ga bɨ mááyí úku yée ní káa be ꞌdi?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index