Search form

Márɨko 4:15

15Ngíti géyị ꞌyị e nɨyí ꞌbɨ eyé káa zɨ́ kúfú bɨ utú do mɨsiꞌdi ní. Nɨyí úwú kúrú Lomo ꞌdiya, luꞌbú kpá wá, geré zɨ́ Satána ógụné ꞌdíꞌbióyó a gɨ sɨmɨyé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index