Search form

Márɨko 4:16

16Ngíti géyị ꞌyị e nɨyí ꞌbɨ eyé káa zɨ́ landa ní. Nɨyí úwú kúrú Lomo zɨ́ye ídíye ꞌdiya kɨ́ rokinyi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index