Search form

Márɨko 4:17

17Nda gɨ zɨ́a bɨ cíyí ledre maꞌdáa ndaá sɨmɨyé wá ní, geré zɨ́ye ótoómo a gɨ zɨ́ ꞌdoꞌdó bɨ ndiki yée go ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index