Search form

Márɨko 4:18

18Ngíti géyị nɨyí ꞌbɨ eyé káa zɨ́ kúfú bɨ utú dongará kị́nị ní,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index