Search form

Márɨko 4:20

20Ngíti géyị ꞌyị e nɨyí ꞌbɨ eyé káa zɨ́ ngomụ káṇgá ní. Sɨmɨ bɨ úwú kúrú Lomo ní, zɨ́ye ṇgúṇgu a, zɨ́ sómụ́ ledre eyé óyólóꞌbó roné bɨlámáne, zɨ́ye ꞌdíꞌbi a, zɨ́ye ndị́sịyé méngị ledre ga bɨ Lomo ili ní, zɨ́ mɨméngị ledre eyé ídíne bɨlámáne káa zɨ́ kúfú bɨ anáogụ kongụ kị́éꞌdo doa sokó (30), kongụ ota (60) nda kɨ́ yée ga bɨ anáogụnɨ́ kongụ ịnyị (100) ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index