Search form

Márɨko 4:23

23ꞌYị bɨ mbílía úwú ledre bú ní, idí úwú ledre née.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index