Search form

Márɨko 4:32

32Abú kúfú kágá née nɨ nzéré kenée ndotó, togụ́ ꞌdịyị́nɨ́ go yáká ụtụ go yá, zɨ́a ngbóró rómoné do ngíti géyị éyị́ ga bɨ yáká ore ní mbá. Nɨ rásá tụ́ꞌdụ́, zɨ́ solụ́ e ndị́sị ụ́bụ́ ꞌbe ꞌbɨ eyé komoa.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index