Search form

Márɨko 4:38

38Yésụ, nɨ mɨꞌdúꞌduné, kɨ́ doné gá do éyị́ ꞌdága. Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga ba ị́nyịyé úru wo, kɨ́dí, “Áko, ꞌYị ꞌdódo ledre, sómụ́ eyị́ ledre umbu bɨ azé go úyu a, ba wá?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index