Search form

Márɨko 4:39

39Zɨ́a ị́nyịógụné, úku ledre zɨ́ síli kpá kɨ́ kụ́ṛụ́mụ iní kɨ́dí, “Ídí tóro tí.” Zɨ́ síli tóroné tí, zɨ́ mongụ́ gboṛụ bi bɨ gáa ba ídíne sií.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index