Search form

Márɨko 4:41

41Zɨ́ ngịrị ledre bɨ Yésụ mengị née ólụ́ne royé gbála, zɨ́ye tónóye úku ledre dengbị́ye kɨ́dí, “Bɨ káa lárá ꞌyị ꞌdi, bɨ síli kɨ́ kụ́ṛụ́mụ iní uwúnɨ́ ledre ené gba ye ní?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index