Search form

Márɨko 4:5

5Ngíti géyị utúnɨ́ ꞌbɨ eyé do gbụ́gbụ́rụ́ kɨ́ꞌdí bɨ káṇgá ndaá ꞌbeꞌbeꞌde ore wá ní. Zɨ́ye ụ́tụyé ꞌdiya gɨ zɨ́a cíyíye olụ́ ené sɨmɨ káṇgá mbị́ wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index