Search form

Márɨko 4:8

8Ngíti a utú ꞌbɨ ené sɨmɨ ngomụ káṇgá, zɨ́a ánáne bɨlámáne kɨ́ngaya. Gɨ sɨmɨ ngíti bi mị́ngị́ yáká owo kongụ kị́éꞌdo doa sokó, gɨ sɨmɨ ngíti a ꞌbɨ ené kongụ ota. Zɨ́a ówo gɨ sɨmɨ ngíti a kongụ ịnyị.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index