Search form

Márɨko 4:9

9Zɨ́ Yésụ úku ledre kɨ́dí, “ꞌYị bɨ mbílía uwú ledre bú ní, idí úwú ledre née.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index