Search form

Márɨko 5

Yésụ lagaoyó dokéké gɨ sɨmɨ ngíti oꞌdo

(Lúrú kpá Matáyo 8:28-34, Lúka 8:26-39)

1Zɨ́ Yésụ kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e go ꞌdógụ bi ndéréógụyé sɨmɨ gara bɨ Gerésa ní. 2Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨ go ndítíógụ gɨ sɨmɨ kuṛúngba ní, zɨ́ ngíti oꞌdo kɨ́ dokéké sɨmɨné ólụ́ógụné gɨ dongará bi e zɨ́a. 3Oꞌdo máa née, ambá bi ndị́sị ené nda yị́ ené kóo sị́ bi e íri. ꞌYị bɨ nɨ útúásá ódó wo abú kpá gba cụ́ kɨ́ káꞌdá késị́ ní ndaá. 4Odó andánɨ́ kóo sịndị́a kɨ́ sị́lị́a go mɨódó ándá kɨ́ káꞌdá késị́ ndịsị ꞌdécị yée gɨ roné fú lá mɨꞌdécị, gɨ zɨ́a, cóngó roa ofụ kóo go. ꞌYị bɨ zɨ́a útúásáne gba gɨ ro ꞌdíꞌbingéṛị wo ní ndaá kpá wá. 5Kɨ́ꞌdí bɨ nɨ go dongará bi máa ga gére née íri, togụ́ kɨ́ kadra togụ́ kɨ́ ndụlụ yá, zɨ́a ndị́sị gbúrógbóne ꞌdága kpá ndị́sị kɨ́ óṇgo roné kɨ́ tutú e.

6Sɨmɨ bɨ oꞌdo née lúrúndíki Yésụ gɨ gbála ní, geré zɨ́a ngásáógụné zɨ́a íri, zɨ́a útúne gbrị do ngúṛú sịndị́ne bi kóꞌdụ́ Yésụ. 7Zɨ́a gbúrógbóne ꞌdága kɨ́dí, “Yésụ, yị́ị Owụ́ ꞌbɨ Lomo bɨ komo ere ní, éyị́ bɨ íli gɨ zɨ́ma ní ꞌdi? Ídí lólóbụ́ zɨ́ma do komo Lomo kɨ́dí, ógụ eyị́ ba gɨ ro méngị bɨsinyí ledre kɨ́ma wá.”

8Oꞌdo née uku ledre kenée gɨ zɨ́a bɨ Yésụ úku ledre zɨ́ dokéké née kɨ́dí, “Ólụ́ógụ gɨ sɨmɨ oꞌdo née mu.”

9Zɨ́ Yésụ ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Ịrịyị́ náambi?”

Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ịrịmá Owụ́tụ́ꞌdụ́, gɨ zɨ́a bɨ, azé tụ́ꞌdụ́ ní.” 10Zɨ́a ndị́sịné dódó roné ro Yésụ kɨ́ngaya kɨ́dí, “Ndá lágaóyó zée gɨ ore wá.”

11Tụ́ꞌdụ́ mụkụ́ṛụ́ e nɨyí kóo gbóo ore, ndịsịnɨ́ ánu éyị́ dogboṛụ landa. 12Zɨ́ dokéké ga gére née dódó royé zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Kása zée ndéré ndị́sị sɨmɨ mụkụ́ṛụ́ ga bɨ ꞌdáa ba.” 13Zɨ́ Yésụ íꞌbí mɨsiꞌdi zɨ́ dokéké e ólụ́ógụyé gɨ sɨmɨ oꞌdo née, zɨ́ye ndéré ólụ́ye sɨmɨ mụkụ́ṛụ́ e. Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ mụkụ́ṛụ́ ga gére née éyị́ ꞌbɨ álifu gbre, ị́nyịyé rụ ndụ́ṛụ́ꞌbụ́ye gɨ do gboṛụ landa, ndéré útúye mbá sɨmɨ mongụ́ mɨkavu do úyuyé mbá.

14Zɨ́ ꞌyị ꞌbáꞌbá mụkụ́ṛụ́ ga gére née ị́nyịyé ngásáye úku ꞌdódo ledre bɨ mengị roné née sɨmɨ gara, kpá kɨ́ ngíti géyị bi ga bɨ gbóo gbóo ore ní mbá. Zɨ́ ꞌyị e ógụyé mbá lúrú ledre bɨ mengị roné née. 15Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ zɨ́ Yésụ ní, zɨ́ye ndíki oꞌdo bɨ Yésụ lagaogụ dokéké e gɨ sɨmɨ a ba kɨ́ ndị́sị bɨlámáne kɨ́ bongó roné. Zɨ́ ngịrị méngị ꞌyị ga gére née kɨ́ngaya.

16ꞌYị ga bɨ lurúnɨ́ ledre bɨ méngị roné zɨ́ oꞌdo née, kpá kɨ́ wo bɨ zɨ́ mụkụ́ṛụ́ e ní, zɨ́ye ndị́sịyé úku a zɨ́ lafúye e. 17Zɨ́ ꞌyị máa ga gére née ndị́sị dódó royé ro Yésụ, idí mu ólụ́ógụ gɨ sɨmɨ káṇgá eyé gɨ ore ꞌdáꞌba.

18Sɨmɨ bɨ Yésụ ékị́ go sɨmɨ kuṛúngba ní, zɨ́ oꞌdo bɨ dokéké e olụ́ogụnɨ́ gɨ sɨmɨ a ní dódó roné ro Yésụ yée idínɨ́ ndéré kéne. 19Yésụ ṇguṇgu ené zɨ́ye ndéréye kéne wá, tɨ́ lá zɨ́a úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ndáꞌba aka ꞌbe zɨ́ ꞌyị eyị́ e, zɨ́yị lị́kpị́ bɨlámá ledre bɨ Ngére Lomo mengị zɨ́yị kɨ́ bɨlámá mɨmbéꞌdené ní zɨ́ye.” 20Zɨ́ oꞌdo née ị́nyịné ndéréne kɨ́ úku ꞌdódo ledre bɨ Yésụ mengị zɨ́a née zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ káṇgá bɨ Dikapolị́sị kɨ́ tụ́ꞌdụ́ gara ga bɨ ore sokó ní mbá. Zɨ́ tara ꞌyị ga bɨ kóo ore ní ị́drị́ne mbá mɨị́drị́.

Yésụ romo do umbu kɨ́ ndíyá

(Lúrú kpá Matáyo 9:18-26, Lúka 8:40-56)

21Zɨ́ Yésụ ékị́lúgu roné sɨmɨ kuṛúngba zɨ́a ꞌdógụ bi sága gɨ ꞌdí kéṛị́, zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e kpá ị́nyịyé yóko royé gbaá cigí a do gbúṛóngó mɨkavu Galiláya íri.

22Zɨ́ ngúru mongụ́ ꞌyị ꞌbɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro kɨ́ ịrịné Yáyiro ógụné íri. Sɨmɨ bɨ lurúndiki Yésụ ní, zɨ́a ógụ ndị́sịné ndoo sị́ sịndị́ Yésụ, 23ṇgúṇgú roné kɨ́ngaya kɨ́dí, “Áko, mongụ́ ꞌyị, nyị́ma nɨ kɨ́ ndíyá zaá oꞌbụóꞌbụ ógụ aka ndéré óto sị́lị́yị roa, gɨ ro zɨ́ ndíyá máa née ụ́kụ́ne gɨ roa zɨ́a ídíne trịdrị.” 24Zɨ́ Yésụ ị́nyịyé ndéréye kɨ́ oꞌdo née.

Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e útúye rụụ do kacɨ́ye, mɨsiꞌdi eye lolụ kóo zɨ́ye wá, ndịsịnɨ́ nda ndéré kɨ́ ị́trị́ royé mɨị́trị́.

25Ngíti kára nɨ kóo dongará ꞌyị ga gére née kɨ́rɨ́ née kɨ́ ndíyá káꞌdá ꞌbɨ kará e roné, sɨmɨbi doa kɨ́e go sokó doa gbre. 26Gamá zɨ́ tụ́ꞌdụ́ dokotóro e go má, zɨ́ késị́ ụ́kụ́ne gɨ zɨ́a mɨụ́kụ́, tɨ́ lá ndíyá tatá nda yị́ ené roa ꞌdáꞌdá. 27Sɨmɨ bɨ kára née uwú ledre Yésụ ní, geré zɨ́a ndéréne gɨ ꞌdí sogo a gɨ dongará tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga gére née óto sị́lị́ne ro bongó bɨ ro Yésụ ní. 28Zɨ́a somụ́ ledre kɨ́dí, “Togụ́ máóto sị́lị́ma lá ro bongó ené yá, ndíyá ba nɨ ụ́kụ́ gɨ romá.” 29Sɨmɨ bɨ mengị kenée ní, geré zɨ́ ndíyá née ụ́kụ́ne gɨ roa. Zɨ́a ówo a kɨ́dí sɨmɨ sanáne eme go.

30Zɨ́ Yésụ kpá ówo a kɨ́dí rokoꞌbụ bɨ sɨmɨné ní mengị moko go. Zɨ́a lúrú bi ꞌdí sogoné, zɨ́a ndúnduꞌyú kɨ́dí, “Ambí oto sị́lị́ne ro bongó amá ne?”

31Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, ‘Lúrú aka lá tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga bɨ gbaá cigíyị ba, áyí ówo ꞌyị bɨ oto sị́lị́ne royị́ ní káa be ꞌdi?’ ”

32Abú ndotó, Yésụ nɨ kpá fú ndị́sị lúrú bi kere gɨ ro ówo ꞌyị bɨ oto sị́lị́ne roné ní. 33Zɨ́ kára née owo ledre bɨ mengị roné zɨ́ne ní, zɨ́a ógụné kɨ́ mbéꞌbé gɨ zɨ́ ngịrị útúne sị́ sịndị́ Yésụ, do úku ledre e gɨ do biné zɨ́ Yésụ. 34Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Owụ́ ꞌbɨ amáa, ndíyá ụkụ́ go gɨ royị́, gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgu ledremá ní. Ndéré mu bɨlámáne ꞌdóꞌdó lolụ wá.”

35Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨ aka ndị́sị ódro ní, zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e ógụyé gɨ ꞌbe ꞌbɨ Yáyiro, zɨ́ye úku ledre zɨ́ Yáyiro kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, nyị́yị otoomo ꞌdówụ́ go. Ndá lolụ ꞌdóꞌdo mongụ́ ꞌyị née wá.”

36Ledre née ata ené kóo kacɨ́ komo Yésụ wá, zɨ́a ị́nyịné úku ledre zɨ́ Yáyiro kɨ́dí, “Lomo royị́ ndaá úyu wá, ídí lá ṇgúṇgu ledremá.”

37Yésụ ili ené zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e lódụ́ née wá, lá dụụ́ Pétero e kɨ́ Yakóbo e kɨ́ lúnduné Yiwáni e. 38Nɨyí ógụ bɨ ꞌbe ꞌbɨ Yáyiro íri ní, tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí go íni ini kɨ́ mbụ́mbụ́dụ́. 39Zɨ́ Yésụ ị́nyịné ólụ́ne ꞌdị́cị́ ini, zɨ́a úku ledre zɨ́ ꞌyị ga bɨ íri née kɨ́dí, “Ndásé íni ini wá, owụ́ née uyu ené wá, ꞌduꞌdu yị́ ené née lá mɨꞌdúꞌdu.” 40Zɨ́ ꞌyị ga bɨ ꞌdị́cị́ íri née útúye coo kúgú wo mɨkúgú.

Gɨ do kacɨ́ bɨ uku ledre zɨ́ye ólụ́ógụyé sága ní, zɨ́a ꞌdíꞌbi ꞌbụmɨowụ́ kɨ́ mbágáa nda kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga bɨ nɨyí kéye ní do ólụ́ókpóye sɨmɨ ngíti sɨmɨ ꞌdị́cị́ bɨ otonɨ́ umbu owụ́ née sɨmɨ a ní. 41Zɨ́ Yésụ ꞌdíꞌbi sị́lị́ owụ́ née do úku ledre zɨ́a kɨ́ tara Aráma kɨ́dí, “Talíta kụ́mụ” kɨ́dí, “Nyị́ma, ị́nyịógụ mu ꞌdága” 42Geré zɨ́ owụ́kára née úrúne, zɨ́a ị́nyịógụné ꞌdága ndị́sị gámáne. Zɨ́ tara ꞌbụa kɨ́ mbágáa kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ị́drị́ne mbá mɨị́drị́. 43Zɨ́ Yésụ úku ledre oꞌbụóbụ zɨ́ ꞌbụa kɨ́ mbágáa kɨ́dí ꞌyị e ndanɨ́ aka ówo ledre bɨ mengị roné née wá. Zɨ́a kpá úku ledre zɨ́ye idínɨ́ íꞌbí éyị́ mɨánu zɨ́a ánu a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index