Search form

Márɨko 5:14

14Zɨ́ ꞌyị ꞌbáꞌbá mụkụ́ṛụ́ ga gére née ị́nyịyé ngásáye úku ꞌdódo ledre bɨ mengị roné née sɨmɨ gara, kpá kɨ́ ngíti géyị bi ga bɨ gbóo gbóo ore ní mbá. Zɨ́ ꞌyị e ógụyé mbá lúrú ledre bɨ mengị roné née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index