Search form

Márɨko 5:23

23ṇgúṇgú roné kɨ́ngaya kɨ́dí, “Áko, mongụ́ ꞌyị, nyị́ma nɨ kɨ́ ndíyá zaá oꞌbụóꞌbụ ógụ aka ndéré óto sị́lị́yị roa, gɨ ro zɨ́ ndíyá máa née ụ́kụ́ne gɨ roa zɨ́a ídíne trịdrị.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index