Search form

Márɨko 5:25

25Ngíti kára nɨ kóo dongará ꞌyị ga gére née kɨ́rɨ́ née kɨ́ ndíyá káꞌdá ꞌbɨ kará e roné, sɨmɨbi doa kɨ́e go sokó doa gbre.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index