Search form

Márɨko 5:26

26Gamá zɨ́ tụ́ꞌdụ́ dokotóro e go má, zɨ́ késị́ ụ́kụ́ne gɨ zɨ́a mɨụ́kụ́, tɨ́ lá ndíyá tatá nda yị́ ené roa ꞌdáꞌdá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index