Search form

Márɨko 5:28

28Zɨ́a somụ́ ledre kɨ́dí, “Togụ́ máóto sị́lị́ma lá ro bongó ené yá, ndíyá ba nɨ ụ́kụ́ gɨ romá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index