Search form

Márɨko 5:3

3Oꞌdo máa née, ambá bi ndị́sị ené nda yị́ ené kóo sị́ bi e íri. ꞌYị bɨ nɨ útúásá ódó wo abú kpá gba cụ́ kɨ́ káꞌdá késị́ ní ndaá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index