Search form

Márɨko 5:30

30Zɨ́ Yésụ kpá ówo a kɨ́dí rokoꞌbụ bɨ sɨmɨné ní mengị moko go. Zɨ́a lúrú bi ꞌdí sogoné, zɨ́a ndúnduꞌyú kɨ́dí, “Ambí oto sị́lị́ne ro bongó amá ne?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index