Search form

Márɨko 5:38

38Nɨyí ógụ bɨ ꞌbe ꞌbɨ Yáyiro íri ní, tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí go íni ini kɨ́ mbụ́mbụ́dụ́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index