Search form

Márɨko 5:40

40Zɨ́ ꞌyị ga bɨ ꞌdị́cị́ íri née útúye coo kúgú wo mɨkúgú.

Gɨ do kacɨ́ bɨ uku ledre zɨ́ye ólụ́ógụyé sága ní, zɨ́a ꞌdíꞌbi ꞌbụmɨowụ́ kɨ́ mbágáa nda kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga bɨ nɨyí kéye ní do ólụ́ókpóye sɨmɨ ngíti sɨmɨ ꞌdị́cị́ bɨ otonɨ́ umbu owụ́ née sɨmɨ a ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index