Search form

Márɨko 5:5

5Kɨ́ꞌdí bɨ nɨ go dongará bi máa ga gére née íri, togụ́ kɨ́ kadra togụ́ kɨ́ ndụlụ yá, zɨ́a ndị́sị gbúrógbóne ꞌdága kpá ndị́sị kɨ́ óṇgo roné kɨ́ tutú e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index