Search form

Márɨko 5:7

7Zɨ́a gbúrógbóne ꞌdága kɨ́dí, “Yésụ, yị́ị Owụ́ ꞌbɨ Lomo bɨ komo ere ní, éyị́ bɨ íli gɨ zɨ́ma ní ꞌdi? Ídí lólóbụ́ zɨ́ma do komo Lomo kɨ́dí, ógụ eyị́ ba gɨ ro méngị bɨsinyí ledre kɨ́ma wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index