Search form

Márɨko 5:9

9Zɨ́ Yésụ ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Ịrịyị́ náambi?”

Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ịrịmá Owụ́tụ́ꞌdụ́, gɨ zɨ́a bɨ, azé tụ́ꞌdụ́ ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index