Search form

Márɨko 7:16

16ꞌYị bɨ mbílía uwú ledre bú ní, ídí úwú ledre née bɨlámáne.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index