Search form

Márɨko 7:7

7Ndịsịnɨ́ mbófo máa lá gbékpị́ne,

ndị́sịnɨ́ tɨ́ ꞌdódo ledre ní, tɨ́ lá yị́ eyé lorụ eyé ꞌbɨ ꞌyịmaꞌdí e.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index