Search form

Márɨko 9

1Zɨ́a kpá úku ándá ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Máúku zɨ́se maꞌdíi, ngíti géyị ꞌyị e gɨ dongaráse bɨ ásé tóro née, nɨyí aka lúrú rokoꞌbụ bɨ gɨ ꞌbe ꞌbɨ Lomo ní kɨ́ komoyé té kí nɨyí nda fú úyu.”

Toso Yésụ oyóloꞌbó roné

(Lúrú kpá Matáyo 17:1-13, Lúka 9:28-36)

2Gɨ do kacɨ́ sị́lị́ ịnyị doa kéṛị́ (6), zɨ́ Yésụ ꞌdíꞌbi Pétero e, kɨ́ Yakóbo e, kɨ́ lúnduné Yiwáni zɨ́ye ndéré ékị́ye ngúcuyé do ngbángbá landa ꞌdága. Zɨ́ toso Yésụ óyólóꞌbó roné do komoyé do landa íri. 3Zɨ́ bongó bɨ roa ní óyólóꞌbó roné bɨkenyị́ne kpɨ́lélé, ngíti éyị́ ndaá káa zɨ́a wá. 4Zɨ́ mɨngburoko ꞌyị e gbre, Ilíya e kɨ́ Mụ́sa bɨ kóo Lomo ꞌdiꞌbi yée go ꞌdesị́ ní, ólụ́ógụyé zɨ́ Yésụ, zɨ́ye ndị́sị ódroyé kéye.

5Zɨ́ Pétero úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “ꞌYị ꞌdódo ledre, utúasá mɨútúásá zɨ́ze ndị́sịzé ona. Nɨ bɨlámáne zɨ́ze yéme kụ́tụ́ e ota kɨ́ra, ꞌbɨ eyị́, ꞌbɨ Mụ́sa kɨ́ ꞌbɨ Ilíya.” 6Pétero owo mbị́ éyị́ bɨ née ndịsị úku a née wá gɨ zɨ́a ngịrị mengị yée go mɨméngị kɨ́ngaya.

7Geré zɨ́ mongụ́ bụṛụngụ́ ógụné kụụ sólụ yée yeré, zɨ́ kúrú ꞌyị ówụ́ne gɨrí kɨ́dí, “Ba Owụ́ ꞌbɨ amá, ꞌbúa ofụ domá go. Ídísé úwú ledre gɨ taraa.”

8Zɨ́ye lúrú bi cigíye gbaá, lurúndikinɨ́ lá dụụ́ Yésụ, Mụ́sa e kɨ́ Ilíya ndanɨ́ eyé lolụ wá.

9Nda sɨmɨ mɨékị́ógụyé gɨ do landa gɨrí, zɨ́a ị́nyịné lórụ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Ndásé úku ꞌdódo ledre bɨ gáa lúrúsé née zɨ́ ꞌyị e wá, ꞌbúó togụ́ karanée máa Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí, máúrú go gɨ sɨmɨ umbu.” 10Pétero e ukunɨ́ ledre née zɨ́ ꞌyị e mbá wá. Zɨ́ye ndị́sịyé úkulóꞌbó a lá dengbị́ye kɨ́dí, “Née kenée lárá ledre ꞌdi, kɨ́ ledre ꞌbɨ úrú gɨ sɨmɨ umbu sɨmɨné kenée née?”

11Zɨ́ye ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Ndaá ꞌbɨ ené bɨ ꞌyị ꞌdódo lorụ ꞌbɨ Mụ́sa ukunɨ́ kɨ́dí, Ilíya nɨ aka ógụ ꞌdáꞌdá kí zɨ́ Kɨ́résịto nda ógụné ní wá?”

12Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Maꞌdíi, Ilíya nɨ aka ndáꞌbaógụ fị ne yémelúgu ledre ga bɨ kóo sinyínɨ́ ní kí. Sara éyị́ bɨ mɨéké kúrú Lomo uku ledre gɨ zɨ́a kɨ́dí, Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí nɨ ꞌdóꞌdó zɨ́ ꞌyị e ásiyé gɨ ro a gɨ zɨ́a kí ní ꞌdi? 13Máúku zɨ́se, Ilíya ogụ kóo go mengịnɨ́ kóo lárá a bɨsinyíne cé káa zɨ́ bɨ mɨéké kúrú uku Lomo ní.”

Yésụ lagaoyó bɨcayi lomo gɨ sɨmɨ owụ́

(Lúrú kpá Matáyo 17:14-20, Lúka 9:37-43a)

14Sɨmɨ bɨ Yésụ ndaꞌbaogụnɨ́ zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga bɨ idíakánɨ́ ꞌbɨ eyé ꞌdáꞌba ore ní, zɨ́ye ógụndíki tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e, ꞌyị ꞌdódo lorụ e nɨyí go ndị́sị ítí kangú kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga gére ní. 15Sɨmɨ bɨ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga gére née lurúndikinɨ́ Yésụ ní, zɨ́ tarayé ị́drị́ne mbá mɨị́drị́, zɨ́ye ụ́dụyé mbá rụụ ngásáye íꞌbí mandá zɨ́a.

16Zɨ́ Yésụ ndúnduꞌyú kɨ́dí, “Ndị́sịsé ítí kangú bɨ ꞌdényé bɨ káa ba ba gɨ ro ꞌdi?”

17Zɨ́ ngíti oꞌdo gɨ do ngárá ꞌyị e kɨ́rɨ́ née úku ledre kɨ́dí, “ꞌYị ꞌdódo ledre, máógụ gáa kɨ́ owụ́ ꞌbɨ amá ba zɨ́yị. Dokéké ndịsị méngị wo, ꞌdụ́tụ taraa go, odro lolụ gɨ zɨ́a wá. 18Togụ́ tonó wo go yá, zɨ́a lálaónzó wo gbụ bi, zɨ́ somụ́ ndị́sị ógụné taraa kodụ kodụ kodụ káa. Zɨ́a ndị́sịné kɨ́ náná do soné, zɨ́a órụné gɨ zɨ́a ꞌduo gbɨgaga káa. Mándúꞌyú gáa ꞌyị lódụ́ kacɨ́yị ga ba, gɨ ro zɨ́ye lágaóyó a gɨ sɨmɨ a ní, romo yée mɨrómo utúasánɨ́ kɨ́e wá.”

19Yésụ ya zɨ́ye ní, “Ṇgúṇgusé aka esé ledremá wá? Azé ndị́sị go fú lá kése káa ní? Utúasá idí kenée wá. Ógụsé kɨ́ owụ́ née gɨrí mu zɨ́ma yáa.”

20Zɨ́ye ógụyé kɨ́ owụ́ née zɨ́ Yésụ. Sɨmɨ bɨ bɨcayi lomo lúrúndíki Yésụ ní, zɨ́a óto owụ́ née zɨ́ roa ndị́sị lángbané, zɨ́a lálaónzó owụ́ née gbụ bi, zɨ́a ndị́sị gbúrógbóne, zɨ́ somụ́ kpá ndị́sị ógụné gɨ taraa.

21Zɨ́ Yésụ ị́nyịné ndúꞌyú ꞌbụa kɨ́dí, “Éyị́ máa née luꞌbú kɨ́e goó?”

ꞌBụa ya zɨ́ Yésụ ní, “Tonó kóo méngị wo go kú gɨ do owụ́ a zaá gị karaba ba. 22Ndịsị kɨ́ lálaónzó wo ku phoꞌdụ, kpá kɨ́ lálaónzó wo sɨmɨ iní gɨ ro zɨ́ne úfu wo ꞌdáꞌba. Togụ́ útúásá go sáká zée, lúrú aka lerị́ze zɨ́yị lágaóyó a gɨ sɨmɨ owụ́ née ꞌdáꞌba.”

23Yésụ ya zɨ́ ꞌbụ owụ́ née ní ní, “Úku yá togụ́ mááyí útúásá yá? ꞌYị bɨ ṇguṇgu ledremá go ní, owo bú kɨ́dí máútúásá go méngị éyị́ e mbá.”

24Geré zɨ́ ꞌbụ owụ́ née úku ledre kɨ́dí, “Maꞌdíi, máṇgúṇgu ledreyị́ go lá cúkuꞌdée. Ídí sáká máa, gɨ ro zɨ́ma ṇgúṇgu ledreyị́ nda za kɨ́ngaya.”

25Sɨmɨ bɨ Yésụ lurú tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí go yóko royé cigíye kɨ́ oꞌdo née ní ní, zɨ́a úku ledre zɨ́ bɨcayi lomo née kɨ́dí, “Yị́ị, bɨ ꞌdụ́tụ mbílí owụ́ ba kpá kɨ́ taraa ní, ólụ́ógụ gɨ sɨmɨ a mu ndá lolụ ndáꞌbalúgu royị́ sɨmɨ a wá.”

26Zɨ́ bɨcayi lomo née ị́drị́ónzó owụ́ née gbụ bi zɨ́a ndị́sị gbúgbúne káa zɨ́ ayí go úyu ní, geré zɨ́ bɨcayi lomo née ólụ́ógụné gɨ sɨmɨ a, zɨ́ owụ́ née ídíne káa zɨ́ uyu go ní. Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e úku ledre kɨ́dí, “Uyu go.” 27Zɨ́ Yésụ ꞌdíꞌbi sị́lị́ owụ́ née, lálasị́kpị wo ꞌdága zɨ́ roa ídíne bɨlámáne.

28Zɨ́ Yésụ ndáꞌbayé kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e ꞌbe zɨ́ye ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, éyị́ bɨ gáa utúasázé lágaóyó bɨcayi lomo gɨ sɨmɨ owụ́ née gɨ zɨ́a wá ní ꞌdi?”

29Yésụ ya zɨ́ye ní, “Ini zɨ́ Lomo utúasá kɨ́ ledre e káa zɨ́ ga gére ne dụụ́ ne.”

Yésụ uku andá ledre mɨúyuné

(Lúrú kpá Matáyo 17:22,23, Lúka 9:43b-45)

30Zɨ́ye ị́nyịyé gɨ ore ndéréye kpụrụ́ gɨ sɨmɨ káṇgá bɨ Galiláya ní. Yésụ ili kóo zɨ́ kémbị́ ꞌyị ówo bi bɨ yée nɨyí ndéré ndị́sị doa ní wá, 31gɨ zɨ́a bɨ kóo ndịsị ꞌdódo ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e ní. Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Nɨyí karanée íꞌbí ngbángá, Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e, do úfu wo. Nda sɨmɨ sị́lị́ ota (3) zɨ́a úrú ené.” 32ꞌYị lódụ́ kacɨ́ga owoꞌdiꞌbinɨ́ ledre gɨ sɨmɨ ledre bɨ kóo ndịsị ꞌdódo a née wá, gɨ zɨ́ kéyị née, ꞌyị ndúꞌyú wo ndaá kóo wá gɨ zɨ́ ngịrị.

Ambí nɨ kɨ́ ledrené owóowó ní ne?

(Lúrú kpá Matáyo 18:1-5, Lúka 9:46-48)

33Zɨ́ye ndáꞌbaógụyé ꞌbe sɨmɨ gara bɨ Kapáranawúma ní. Zɨ́ Yésụ ndúꞌyú ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí, “Ndị́sịsé gáa ítí kangú do mɨsiꞌdi ꞌdáa gɨ ro ꞌdi?” 34Ukulugunɨ́ ledre kacɨ́ a zɨ́a wá, gɨ zɨ́a ndịsịnɨ́ ítí kangú gɨ ro ambí nɨ dongaráye ne ledrea owóromo do ꞌbɨ lafúne e.

35Zɨ́ Yésụ ndị́sịné bi, zɨ́a ndóloógụ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga bɨ sokó doa gbre (12) ní, zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Togụ́ ꞌyị ili ídí ꞌdáꞌdá zɨ́ lafúne e yá, idí óto roné ndoo, zɨ́a ídíne ꞌdáꞌba, zɨ́a kpá ídíne ꞌyị ị́nyị kasa zɨ́ lafúne e za mbá.”

36Zɨ́ Yésụ ꞌdíꞌbi ngíti owụ́ úku ledre zɨ́a tóroné kóꞌdụ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née. Zɨ́a fáka owụ́ née zɨ́a úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí, 37“Togụ́ ꞌyị ꞌdiꞌbi owụ́ káa zɨ́ wo ba sɨmɨ sụmụ gɨ zɨ́a bɨ nɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma ní, ꞌdiꞌbi née kpá go máa sɨmɨ sụmụ. ꞌYị bɨ ꞌdiꞌbi máa go sɨmɨ sụmụ ní, ꞌdiꞌbi ené née lá dụụ́ máa wá, ꞌdiꞌbi née go kpá wo bɨ kasaogụ máa ní sɨmɨ sụmụ.”

Bɨlámá ndị́sị kɨ́ lafú ꞌyị e

(Lúrú kpá Lúka 9:49-50)

38Geré zɨ́ Yiwáni úku ledre kɨ́dí, “ꞌYị ꞌdódo ledre, ogụ ndikizé ngíti oꞌdo kɨ́ ndị́sị lágaóyó dokéké e gɨ sɨmɨ ꞌyị e. Zɨ́ze ụ́cụómo wo gɨ zɨ́a ndaá ꞌbɨ ené ngúruzé wá.”

39Yésụ ya zɨ́a ní, “Ndásé ụ́cụómo ꞌyị káa zɨ́ wo née wá. ꞌYị bɨ ndịsị méngị bɨlámá ledre kɨ́ ịrịmá ní, úku sínyi ené ledre gɨ do bi máa wá. 40ꞌYị bɨ ngárá ndaá okó rozé wá ní, née go ꞌyị ezé. 41Máúku zɨ́se maꞌdíi, abú ꞌyị iꞌbí zɨ́se lá gba iní mɨéwé, gɨ zɨ́a bɨ, ásé ꞌyị ꞌbɨ Kɨ́résịto ní, Lomo nɨ karanée méngị bɨlámá ledre zɨ́a.

42“Owụ́ káa zɨ́ wo ba ṇguṇgu ledremá go, togụ́ ꞌyị londo wo zɨ́a lúyú ledre yá, nɨ ídí bɨlámáne togụ́ odónɨ́ káꞌdá ro goa, do odóngeṛịnɨ́ wo kɨ́e ro tutú do ụ́cụ wo kɨ́e bu sɨmɨ mongụ́ iní yá, nɨ éme gbála. 43-44Togụ́ ngúru sị́lị́yị ayí óto yị́ị zɨ́yị lúyú yá, ídí óṇgoóyó a ꞌdáꞌba. Nɨ bɨlámáne zɨ́yị ndéréyị ꞌbe ꞌbɨ Lomo kɨ́ sị́lị́yị kị́éꞌdo, gɨ zɨ́ wo bɨ áyí ndéré kɨ́ sị́lị́yị gbrengárá ku phoꞌdụ bɨ ịlị́ wá ní. 45-46Kpá kenée, togụ́ ngúru sịndị́yị ayí óto yị́ị zɨ́yị lúyú ledre yá, ídí óṇgoóyó a ꞌdáꞌba. Nɨ bɨlámáne zɨ́yị ndéréyị ꞌbe ꞌbɨ Lomo kɨ́ sịndị́yị kị́éꞌdo, gɨ zɨ́ wo bɨ áyí ndéré ku phoꞌdụ kɨ́ sịndị́yị gbrengárá ní. 47Togụ́ ngúru komomyị́ ayí óto yị́ị, zɨ́yị lúyú ledre yá, ídí cígíóyó a ꞌdáꞌba. Nɨ bɨlámáne zɨ́yị ndéréyị ꞌbe ꞌbɨ Lomo kɨ́ komoyị́ kị́éꞌdo, gɨ zɨ́ wo bɨ áyí ndéré kɨ́ komoyị́ gbrengárá do ụ́cụ yị́ị nyé ku phoꞌdụ bɨ ịlị́ wá ní, 48kɨ́ꞌdí bɨ

“ ‘kidri ga bɨ ndịsịnɨ́ ánu ꞌyị e ngárá uyunɨ́ wá,

kɨ́ phoꞌdụ bɨ ngárá ịlị́ kpá wá ní.’-

49ꞌYịmaꞌdí nɨ ídí mɨútúásáne do komo Lomo kpụrụ́ gɨ sɨmɨ ꞌdoꞌdó káa zɨ́ toꞌdo bɨ lefenɨ́ sɨmɨ ụkụ́ ní.

50“Toꞌdo nɨ bɨlámá éyị́. Togụ́ ayá lolụ wá, moko ndaá lolụ sɨmɨ a wá. Mɨméngị ledre esé e idínɨ́ ínyi zɨ́ lafúse e káa zɨ́ toꞌdo ní gɨ ro zɨ́se ndị́sịsé kéye sɨmɨ bikịdrị́.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index