Search form

Márɨko 9:1

1Zɨ́a kpá úku ándá ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Máúku zɨ́se maꞌdíi, ngíti géyị ꞌyị e gɨ dongaráse bɨ ásé tóro née, nɨyí aka lúrú rokoꞌbụ bɨ gɨ ꞌbe ꞌbɨ Lomo ní kɨ́ komoyé té kí nɨyí nda fú úyu.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index