Search form

Márɨko 9:10

10Pétero e ukunɨ́ ledre née zɨ́ ꞌyị e mbá wá. Zɨ́ye ndị́sịyé úkulóꞌbó a lá dengbị́ye kɨ́dí, “Née kenée lárá ledre ꞌdi, kɨ́ ledre ꞌbɨ úrú gɨ sɨmɨ umbu sɨmɨné kenée née?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index