Search form

Márɨko 9:11

11Zɨ́ye ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Ndaá ꞌbɨ ené bɨ ꞌyị ꞌdódo lorụ ꞌbɨ Mụ́sa ukunɨ́ kɨ́dí, Ilíya nɨ aka ógụ ꞌdáꞌdá kí zɨ́ Kɨ́résịto nda ógụné ní wá?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index