Search form

Márɨko 9:15

15Sɨmɨ bɨ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga gére née lurúndikinɨ́ Yésụ ní, zɨ́ tarayé ị́drị́ne mbá mɨị́drị́, zɨ́ye ụ́dụyé mbá rụụ ngásáye íꞌbí mandá zɨ́a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index