Search form

Márɨko 9:2

Toso Yésụ oyóloꞌbó roné

(Lúrú kpá Matáyo 17:1-13, Lúka 9:28-36)

2Gɨ do kacɨ́ sị́lị́ ịnyị doa kéṛị́ (6), zɨ́ Yésụ ꞌdíꞌbi Pétero e, kɨ́ Yakóbo e, kɨ́ lúnduné Yiwáni zɨ́ye ndéré ékị́ye ngúcuyé do ngbángbá landa ꞌdága. Zɨ́ toso Yésụ óyólóꞌbó roné do komoyé do landa íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index