Search form

Márɨko 9:23

23Yésụ ya zɨ́ ꞌbụ owụ́ née ní ní, “Úku yá togụ́ mááyí útúásá yá? ꞌYị bɨ ṇguṇgu ledremá go ní, owo bú kɨ́dí máútúásá go méngị éyị́ e mbá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index